Tiện ích tổng hợp đầy đủ các thang bảng lương theo các Nghị định, Quyết định:
- Các bảng lương theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/09/1985 của Hội đồng bộ trưởng;
- Các bảng lương theo Nghị định 25/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính Phủ;

- Các bảng lương theo Nghị định 26/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính Phủ;

- Các bảng lương theo Quyết định 69/QĐ-TW ngày 17/05/1993 của Ban bí thư;

- Các bảng lương theo Nghị quyết 35/NQ-UBTVQH9 ngày 17/05/1993 Của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Các bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ;

- Các bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ;

- Các bảng lương theo
 
Quyết định 128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các bảng lương theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/09/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Và các bảng lương cho cán bộ, công chức cấp xã, phường theo quy định của Nhà nước
;


- Phụ cấp khu vực theo TT 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005.

- Ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo TT
15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/6/2016 và TT 20/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 18/6/2016 .

- Bệnh dài ngày theo  TT 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 và TT 46
/2016/TT-BYT 30/12/2016.